Descrierea proiectului

Proiectul CONNECT - CONstruct NEtwork in Counselling for Trauma - Construirea Rețelei de Specialiști în Consilierea Traumei finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, Programul RO20 - “Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex” este realizat şi implementat de Universitatea Transilvania din Braşov, împreună cu partenerii naţionali - Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Centrul de Cercetare Psihologică, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca - Centrul de Cercetare și Prevenire a Violenţei Familiale și Societale şi Asociaţiei Femeilor împotriva Violenţei ARTEMIS - şi partenerul internaţional, The Foundation TISIP.

Durata de implementare a proiectului este de 13 luni (aprilie 2015 - aprilie 2016).

Care au fost premisele proiectului?

Lupta împotriva violenţei în familie este plasată în paradigma protecţiei drepturilor fundamentale ale copilului şi ale omului, astfel cum sunt acestea recunoscute de Convenţia ONU privind drepturile copilului, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene. Totodată, există o serie întreagă de recomandări internaţionale bazate pe o cazuistică instrumentată la nivelul instanţelor internaţionale, care plasează violenţa în familie în contextul practicilor şi politicilor ce vizează sănătatea publică şi lupta împotriva tratamentelor discriminatorii.

În elaborarea proiectului s-a pornit de la câteva constatări făcute în cel mai recent studiu cu caracter exploratoriu privind serviciile sociale pentru victimele violenţei în familie (decembrie 2013) realizat de 11 ONG-uri din România, active pe domeniul monitorizării aplicării Legii 2017/2003 (completată cu legea 25/2012) de prevenire şi combatere a violenţei domestice. Studiul a scos în evidenţă că la nivel naţional, în rândul specialiştilor care lucrează cu victime ale violenţei domestice nu s-a realizat o pregătire iniţială specifică, nu se asigură nici pregătirea/formarea continuă și nu se asigură supervizarea profesională - de sprijin pentru personalul care lucrează în domeniul violenţei în familie, cu toate că este o muncă care generează traumatizare secundară.

Multe victime au semnalat lipsa de reacţie a reprezentanţilor poliţiei, dificultăţi în obţinerea ordinelor de protecţie şi în general atitudinea tolerantă a judecătorilor faţă de actele de violenţă familială, lipsa de informare a medicilor de familie privind serviciile care pot fi accesate de victimele violenţei intrafamiliale, precum și a personalului angajat în instituţii de ocrotire. Formarea de specialitate, cu accent pe specificul cazurilor de violență domestică este destul de redusă sau chiar lipsește și la categoriile de personal din Ministerul de Interne (Poliţie), Ministerul Justiţiei (Serviciul de Probaţiune, jurişti, avocaţi, judecători) şi Ministerul Sănătăţii (medici de familie, asistenţi medicali, medici IML) care potrivit legii 2017/2003 au atribuţii în identificarea şi semnalarea situaţiilor de violenţă în familie din zonele lor de competenţă.

Un aspect la fel de important se referă la necesitatea imperativă de a sprijini dezvoltarea unei capacităţi de intervenţie sistematică la nivel local, în strânsă coordonare cu organele de poliţie şi parchetele, pentru protecţia şi siguranţa victimelor – adulţi şi copii, deopotrivă. Principiul abordării integrate - presupune coordonarea şi cooperarea între toate instituţiile implicate, iar practicile şi procedurile în domeniul prevenirii, monitorizării şi combaterii violenţei în familie, precum şi cele de implementare a măsurilor de asistenţă socială, vor avea la bază o viziune şi o concepţie unitară, cu accent pe parteneriat şi colaborarea în reţea.

Având în vedere că violența domestică rămâne o problemă serioasă în România, care afectează drepturile fundamentale esenţiale ale victimelor, cum ar fi demnitatea, accesul la justiţie şi egalitatea între femei şi bărbaţi, proiectul nostru răspunde priorităţii nr. 3 “Activităţi de formare profesională pentru specialiştii care activează în domeniul violenţei domestice” din programul de finanţare asigurat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014 și bugetul de stat.

Ce urmăreşte proiectul?

Proiectul CONNECT - CONstruct NEtwork in Counselling for Trauma - Construirea Rețelei de Specialiști în Consilierea Traumei își propune transferul de cunoștințe și competențe specifice prin formarea specialiștilor care activează în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, printr-o viziune şi concepţie unitară, cu accent pe parteneriat şi colaborare în reţea.

Proiectul va genera efecte pe termen lung prin implementarea unui program de formare adecvată, adresat profesioniştilor relevanţi (psihologi, asistenţi sociali, medici, jurişti, poliţişti etc.) din cadrul serviciilor de monitorizare şi intervenţie în cazurile de violenţă în familie.

La baza conceperii acestui program va sta un studiu de evaluare a necesităţilor de formare a specialiştilor cu atribuţii în prevenirea şi combaterea violenţei domestice şi a celei bazată pe sex. Participarea la studiu îi va viza pe reprezentanţii/angajaţii instituţiilor publice şi private din cele 3 judeţe ţintă ale proiectului (Braşov, Cluj, Sibiu) cu atribuţii în prevenirea şi combaterea violenţei domestice.

Rezultatele obţinute în urma studiului vor sta la baza conceperii Manualului de Formare Profesională şi a Ghidului Formatorului, două instrumente de lucru foarte utile adresate specialiștilor care vor face parte din grupul ţintă al proiectului şi nu numai.

Programul de Formare Profesională din cadrul proiectului vizează:

Instruirea va fi urmată de o perioadă de 2-3 luni de practică în care se asigură supervizare din partea trainerilor, on-line, pe cazuri specifice (2 sesiuni/beneficiar). Formarea va fi unitară, prin echipa de formatori care va asigura și supervizarea.

Beneficiari

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt profesioniștii care, conform legii 217/2003 modificată și completată prin legea 25/2012, sunt responsabili de prevenirea și combaterea violenței în familie, aparținând structurilor teritoriale ale ministerelor de resort, administrației publice locale și organizațiilor neguvernamentale, din regiunile centru și nord-vest:

  • asistenți sociali;
  • psihologi;
  • ofițeri de poliție/jandarmerie/criminaliști;
  • juriști;
  • consilieri de probațiune;
  • asistenți medicali/medici.

În grupul țintă este vizată includerea specialiștilor care lucrează cu grupuri vulnerabile de etnie romă (cel puțin 10%) și de etnie maghiară (cel puțin 10%).

Beneficiarii indirecți ai acestui proiect sunt:

  • victimele și agresorii, care vor putea beneficia de o intervenție și colaborare mai bună între specialiști și instituții cu competențe în rezolvarea cazurilor de violență în familie;
  • specialiștii care nu au putut fi instruiți în cadrul proiectului, dar vor beneficia de instrumentele dezvoltate – manual si ghid – în variantă editată și în variantă electronică, pe website;
  • alți specialiști care vor fi instruiți în etapa de sustenabilitate a proiectului;
  • societatea românească, prin promovarea și diseminarea rezultatelor proiectului, care va cunoaşte activitatea proiectului prin diverse mijloace informative: seminarii, conferințe, articole de presă, publicații, website, reţea de socializare, flash-mob.
Rezultate

Rezultatele așteptate ale proiectului CONNECT - CONstruct NEtwork in Counselling for Trauma sunt: